Stanislav V'Soske

Nationality: Polish

Birth Year: 1899